Accessos directes:

Pressupost de l'AMB

El pressupost és l'expressió econòmica de la gestió del govern metropolità, del desenvolupament anual del Pla d'actuació metropolità i del Pla d'inversions aprovats a inici del mandat.

Pressupost

Distribució per capítols i conceptes del pressupost de l'AMB i informació complementària.Estat d'ingressos 2017
Cap.1  Impostos directes (Tribut metropolità) 101.634.895,35
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 164.135.404,98
Cap.4  Transferències corrents 348.546.748,17
Cap. 5 Ingressos patrimonials 34.440.998,00
Cap.7  Transferències de capital 9.979.857,94
Total estat d'ingressos 658.737.894,44 


Estat de despeses 2017
Cap. 1 Despeses de personal 32.256.436,72
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis 251.809.809,53
Cap. 3  Despeses financeres 3.023.501,00
Cap. 4  Transferències corrents 266.395.900,65
Cap. 6  Inversions reals 21.211.988,18
Cap. 7 Transferències de capital 61.391.511,33
Cap. 8  Actius financers 2.646.247,03
Cap. 9  Passius financers 20.002.500,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 658.737.894,44


Ingressos per concepte 2017 milers d'euros
Variació en termes comparatius pressupostos 2016 - 0,70%
Aportacions municipals 180.623
Mobilitat i transport 137.878
TMTR 113.883
Tribut metropolità 101.635
Cicle integral de l'aigua 69.022
Prevenció i gestió de residus 39.167
Resta ingressos AMB 16.530
Previsió total d'ingressos per concepte 658.738


Despeses per concepte 2017 milers d'euros
Variació en termes comparatius pressupostos 2016 - 0,70%
Estructura, financeres i amortització de crèdits 72.717
Inversions i gestió del territori 93.690
Aportacions municipals per polítiques i projectes socials i suport a institucions 13.646
Mobilitat i transport 255.960
Cicle de l'aigua i altres despeses medi ambient 56.290
Prevenció i gestió de residus 160.178
Dotacions resta àrees(planif. estratègica - des. social i econòmic - internacional i coop. - transparència) 6.257
Previsió total de despeses per concepte 658.738