Accessos directes:

Processos participatius

Globus de conversa

Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat del presentador.

Documentació i tramitació electrònica

Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)

Segons el que s'estableix en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'aprovació inicial del PREMET25, amb la qual cosa s'inicia el període d'informació pública de 45 dies hàbils.

Anunci publicat al BOPB del 15.03.2019

Documentació del PREMET25

Com arribar a la seu de l'AMB